Meranie izolačného odporu podláh a stien s využitím testovacej sondy Sonel PRS-1

Správne vykonanie pravidelných revízii elektrických inštalácii by kvôli ochrane pred úrazom elektrickým prúdom malo zahŕňať aj správu o meraní izolačného odporu / impedancie stien a podláh v revidovanej budove (objekte).

Obr. 1 PRS-1
testovacia sonda.

Pre vykonanie tohto testu potrebuje revízny technik špeciálny nástroj, čiže sondu na meranie izolačného odporu stien a podláh napr. Sonel PRS-1 (Obr. 1) a vyhovujúci tester izolačných odporov napr. Sonel MIC-10. Sonda Sonel PRS-1 má tvar rovnostranného trojuholníka a je vyrobená v súlade s EU normami HD 60364-6 a EN 1081.
Nosná plocha sondy je vybavená tromi kontaktnými podperami z vhodnej vodivej gumy s odporom pri zaťažení menším ako 5 kΩ a tvrdosťou medzi 50 až 70 IRHD. Konštrukcia sondy umožňuje kontakt s meranou plochou vo veľkosti cca 900 mm². Pri meraní podláh sa na sondu pôsobí silou cca 750 N a pri meraní stien sa na sondu pôsobí silou cca 250N (obr. 3 a fotografie).

Efektívna izolácia pracovného miesta
Účinnú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom je možné zabezpečiť znížením vodivosti podláh a stien a to tak, aby pracovník nebol vystavený riziku kontaktu s vysokým potenciálom napr. z poškodeného stroja / zariadenia. Ochrana môže byť založená aj na odizolovaní pracovného miesta od zeme a vyrovnanie potenciálov ochranným spojením vodivých častí a využitím doplnkových neuzemnených spojení, ktoré nie sú súčasťou elektrického obvodu stroja / zariadenia na pracovnom mieste (Obr. 2). Ak sú vonkajšie vodivé časti stroja / zariadenia dosiahnuteľné z bezpečného pracovného miesta do vzdialenosti menšej ako <2 m, malo by byť zabezpečené ochranné krytie až do 2 kV. Túto podmienku môžeme presne overiť napr. s prístrojom Sonel MIC-2510 meračom izolačného odporu, ktorý umožňuje nastavenie meracieho napätia v rozsahu 50 - 2500 V v 10 V krokoch. Použitie krytia / bariér, vyrobených z vodivých materiálov vyžaduje, aby boli izolované od zeme a iných vodivých častí. Ak izolácia podlahy a / alebo izolácia stien

Obr. 2 Bezpečné miesto obsluhy:
1 bezpečné, pracovné miesto (izolovaná podlaha),
2 ochranný vodič na vyrovnanie potenciálu,
3 ochranný priestor s a ≤2 m = vzdialenosť medzi zariadeniami
dosiahnuteľnými z bezpečného miesta, b >2 m = vzdialenosť medzi
zariadeniami mimo dosahu z bezpečného miesta.

Such a solution is based on the insulation of the test stand from the ground and equalizing the potentials of conductive parts (using non-earthed equipotential bonding) which are not a part of the electrical circuit to supply the test stand (fig-2).

If external conductive parts can be reached from the test stand within a distance

<2m, insulating shields with at least a 2kV electrical rating should be provided.

 

chýba, alebo je neúčinné, môžeme nebezpečný elektrický prúd vypočítať:

kde: Rc - odpor ľudského tela,  Rp - zmeraný izolačný odpor podlahy.

Ak izolačný odpor podlahy zvýšime napr. na 50 kΩ, vzniknutý nebezpečný elektrický prúd redukujeme na < 10 mA, čo je prahová hodnota prúdu, pri ktorom je stále možné prekonať svalové kontrakcie spôsobené prechodom prúdu cez ľudské telo.

Profesionálny prístup
Posúdenie účinnosti popísaných riešení odporúča norma EN-HD 60364-4-41 (meranie odporu na podláh a stien), na ktorých odpor / impedancia v ktoromkoľvek meracom bode by nemala byť nižšia ako 50 kΩ na 500 V skúšobného napätia pre menovité napätie systému do 500 V. Odpor / impedancia by nemala byť nižšia ako 100 kΩ pri 1000 V skúšobného napätia pre menovité napätie systému vyššieho ako 500 V. Meranie izolačného odporu by malo byť vykonané na troch rôznych miestach podlahy a steny v testovanej miestnosti. Aspoň jedno z týchto meraní, a to ako pre podlahu, tak aj stenu, by malo byť vo vzdialenosti do 1 m od vonkajších vodivých častí, napr. radiátory alebo vodovodné batérie, zatiaľ čo ostatné merania by mali byť vykonané na väčšej vzdialenosti. Pri použití testera MIC-10 a sondy PRS-1, môže užívateľ zistiť odpor testovaného povrchu 60 sekúnd po spustení merania, teda aplikovaní testovacieho napätia na skúšaný povrch. V prípade, že nameraný odpor v každom bode je nižší, ako sú hodnoty uvedené vyššie, podlahy a steny sú považované za vonkajšie vodivé časti pre účely posúdenia ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

 

Obr. 3 Meranie odporu na stene a podlahe s využitím PE vodiča.

Vzhľadom na to, že znečistené plochy majú vplyv na výsledky merania, je potrebné mať na pamäti, že podlaha musí byť pred meraním očistená pomocou čistiaceho roztoku (etanol alebo izopropanol sú odporúčané). Okrem merania odporu / impedancie podláh a stien, sonda PRS-1 tiež umožňuje užívateľovi kontrolovať vnútorný odpor izolačných materiálov (napr. prechodové vypchávky) a povrchový odpor v konfigurácii s dvoma elektródami. Tester izolačných odporov, pomocou dvoch sond PRS-1, dokáže ľahko a rýchlo zistiť povrchový
odpor na základe všeobecných zásad obsiahnutých v EN 1081. (Obr. 4 a fotografia).

          

Obr. 4. Meranie povrchového izolačného odporu použitím dvoch sond PRS-1.

V súlade s uvedenou normou, sonda PRS-1 môže byť tiež použitá pre stanovenie vnútorného odporu testovaného izolačného materiálu tým, že sa vzorka (napr. pružné obloženie) vloží medzi sondu PRS-1 a ako druhá elektróda sa použije kovová platňa (plech). Avšak, tlak vyvíjaný na sondu PRS-1 musí byť rovný sile F≥ 300 N. Správnym zaťažením sondy zabezpečíme správne vykonanie merania (Obr. 5)


Obr. 5 Testovanie vnútorného odporu izolačného materiálu.

Pri vykonávaní meraní s použitím značkových nástrojov Sonel, si revízny technik môže byť istý, že testy, ktoré prevedie predstavujú reálne fyzikálne parametre a reálnu kvalitu testovaných plôch, ktoré priamo súvisia s bezpečnosťou, a ochranou ľudského života.

 

Author: 
Wojciech Siergiej / Jozef Molec