Teoria pomiarów

Pomiar rezystancji jest podstawowym badaniem wykonywanym w celu określenia bezpieczeństwa instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Polega na...
Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) jest ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez odłączenie...
Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza na skuteczność ochrony...
Możliwości percepcyjne, a przez to stan psychofizyczny człowieka zależą w bardzo dużym stopniu od środowiska, w jakim aktualnie przebywa. Czynnikami...
Skuteczną i najczęściej stosowaną metodą ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodach wyposażonych w zabezpieczenia...
Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to...
Przyrząd pomiarowy powinna cechować ergonomiczna obsługa, pozwalająca na spełnienie wszelkich stawianych wymagań, umożliwiająca prowadzenia pomiar...
Pomiary małych rezystancji wykonuje się przy badaniu rezystancji połączeń: spawanych, szyn wyrównawczych, styków, połączeń kabli oraz...