Laboratorium Badawczo - Wzorcujące

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące firmy SONEL S.A. oferuje usługi wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Wzorcowane są następujące typy przyrządów:

 • mierniki do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych:
  • miernik napięcia,
  • mierniki prądu (w tym również mierniki cęgowe),
  • mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • mierniki rezystancji izolacji,
  • mierniki rezystancji uziemień,
  • mierniki do pomiaru impedancji pętli zwarcia,
  • mierniki rezystancji,
  • analizatory parametrów sieci,
  • liczniki energii elektrycznej czynnej i biernej prądu przemiennego,
  • multimetry,
  • mierniki wielofunkcyjne obejmujące funkcjonalnie w/w przyrządy,
 • wzorce wielkości elektrycznych:
  • kalibratory,
  • wzorce rezystancji,
 • przyrządy do pomiarów wielkości nieelektrycznych:
  • pirometry,
  • mierniki do pomiaru natężenia oświetlenia,
  • kamery termowizyjne.

Laboratorium Badawczo - Wzorcujące działające w SONEL S.A. posiada od 2 marca 2017 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie przyrządów pomiarowych w dziedzinie - Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • napięcie i prąd (DC),
 • napięcie i prąd (AC),
 • rezystancja  (DC),
 • energia.

Zakres akredytacji AP 173
Certyfikat akredytacji AP 173

Jesteśmy członkiem
Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB nr 964.

Proszę wypełnić elektroniczny formularz:

Wypełnij elektroniczny formularz zlecenia naprawy.

Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, wygenerowany zostanie plik PDF a zgłoszenie zostanie zarejestrowane w naszej bazie.

Wygenerowany plik PDF wydrukuj, podpisz i dołącz do przesyłki.

Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru.

Metody pomiarowe, według których Laboratorium wykonuje wzorcowania, są znormalizowane i opisane w instrukcjach:

 • IW01 Wzorcowanie cyfrowych mierników napięcia, prądu i rezystancji,
 • IW02 Wzorcowanie kalibratorów,
 • IW03 Wzorcowanie wzorców wysokich rezystancji metodą techniczną elektrometryczną,
 • IW04 Wzorcowanie wzorców rezystancji metodami niskonapięciowymi.
 • IW08 Wzorcowanie liczników energii elektrycznej.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami - Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”, firma Sonel S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów wykonywanie potwierdzenia metrologicznego nie rzadziej niż co 13 miesięcy.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Świadectwo Wzorcowania lub Certyfikat Kalibracji, kolejne wykonanie potwierdzenia metrologicznego (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie do 13 miesięcy od daty zakupu, jednak nie później, niż 25 miesięcy od daty produkcji. Certyfikat Kalibracji jest dokumentem wystawianym przez producenta dla nowego fabrycznie przyrządu, kolejna kontrola metrologiczna realizowana jest przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące firmy Sonel S.A., a wystawiony dokument nosi nazwę  - Świadectwo Wzorcowania.

Uwaga!
W przypadku przyrządów wykorzystywanych do badań związanych z ochroną przeciwporażeniową, osoba wykonująca pomiary powinna posiadać całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.

Informacje pomocne przed wysłaniem przyrządów do wzorcowania:

 • Czas oczekiwania na wzorcowanie miernika wynosi około siedmiu dni roboczych dla przyrządów wyprodukowanych w SONEL S.A. oraz 20 dni roboczych dla przyrządów innych producentów, termin liczony jest od chwili dostarczenia przyrządu do Laboratorium. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia czasu realizacji usługi. Stawka za usługę ekspresową wynosi 150% ceny ujętej w cenniku usług laboratoryjnych.

 • Formą płatności za usługi jest rozliczenie: PRO FORMA, gotówkowe przy odbiorze przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach, w drodze indywidualnych ustaleń, możliwe jest dokonanie przelewu. W przypadku płatności przelewem niezbędne jest przesłanie kopii następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także oryginał zlecenia wykonania usługi z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT. Zamówienie powinno być podpisane przez osobę ujętą w KRS (lub wpisie do ewidencji), albo do tego upoważnioną.

Przyrządy pomiarowe wzorcowane w zakresie akredytacji AP 173

 • Mierniki grupy CMM
 • Mierniki grupy CMP (tylko prąd)
 • Mierniki grupy CMP (napięcie, prąd, rezystancja)
 • MPU-1
 • MMR-600, MMR-610, MMR-620, MMR-630
 • MMR-650
 • MMR-6000
 • MMR-6200
 • MPI-502
 • MPI-508, MPI-505
 • MPI-510, MPI-511
 • MPI-520, MPI-520Start
 • MPI-525
 • MPI-530, MPI-530IT
 • PAT-1, PAT-2
 • PAT-2E
 • PAT-10
 • PAT-800
 • PAT-810
 • PAT-805, PAT-805IT
 • PAT-806, PAT-806IT
 • PAT-815
 • PAT-820
 • PQM-700, PQM-701,  PQM-701Z, PQM Zr, PQM-702, PQM-703, PQM-710, PQM-711, PQM-707, PQM-702T
 • Jednofazowe liczniki energii elektrycznej
 • Trójfazowe liczniki energii elektrycznej (dla pomiarów bezpośrednich)
 • Trójfazowe liczniki energii elektrycznej (dla pomiarów pośrednich i półpośrednich)
 • Rezystory stałe 
 • Dekady 
 • Multimetry 
 • Kalibratory

Zakres wzorcowania przyrządów innych producentów ustalany jest indywidualnie.

 

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące
Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica;
tel. 74 85 83 800
e-mail: bok@sonel.pl