Pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD)

Pomiar rezystancji jest podstawowym badaniem wykonywanym w celu określenia bezpieczeństwa instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Polega na zmierzeniu prądu wywołanego przyłożeniem do diagnozowanej izolacji napięcia stałego o określonej wartości. Prąd mierzony podczas pomiaru rezystancji izolacji to suma: prądu ładowania pojemności, prądu upływu oraz prądu absorpcji, z czego decydujący o stanie izolacji jest prąd upływu, dominujący po naładowaniu obiektu i ustaniu procesów absorpcji.

Pomiar rezystancji izolacji jest prostą i wygodną metodą umożliwiającą weryfikację stanu technicznego badanego obiektu (instalacji), jednak w przypadku izolacji wielowarstwowych degradacja jednej z jej warstw przy dobrych parametrach pozostałych warstw może nie zostać wykryta klasycznym pomiarem. Przypadek taki może natomiast zostać ujawniony dzięki dodatkowemu pomiarowi rozładownia dielektryka (DD - Dielectric Discharge). Pomiar ten polega na całkowitym naładowaniu obiektu trwający standardowo 30 minut (mierniki rezystancji izolacji firmy SONEL S.A. z nowej rodziny przyrządów 5kV i 10kV pozwalają na ustawienie tego czasu nawet do 60 minut), co powoduje, że głównym prądem płynącym przez dany dielektryk jest prąd upływu, pojemność obiektu została naładowana a proces absorpcji został zakończony. Następnie miernik przechodzi w trwający 1 minutę tryb rozładowania obiektu, po czym mierzony jest prąd, którego główną składową jest w tym momencie prąd reabsorpcji. Aby obliczyć wartość tego wskaźnika przyrząd dodatkowo mierzy i zapamiętuje pojemność badanego obiektu oraz napięcie probiercze próby a wartości te są podstawiane do wzoru poniżej:

prąd płynący po 1 minucie (nA) / napięcie pomiarowe (V) x pojemność (µF)

  Współczynnik DD przyjmuje wyższe wartości dla izolacji uszkodzonej i zabrudzonej np. zawilgoconej. Przyjmuje się, że wartość DD mniejsza niż 2 oznacza dobry stan izolacji. Wartość pomiędzy 2 a 4 jest wynikiem wskazującym na wątpliwą jakość izolacji, pomiędzy 4 a 7 oznacza słaby stan izolacji, wynik powyżej 7 oznacza jej zły stan. Pomiar DD nie zastępuje w żaden sposób tradycyjnego pomiaru rezystancji izolacji, jednak może dostarczyć dodatkowych informacji o badanej izolacji; w szczególności, gdy jest przeprowadzany cyklicznie w porównywalnych warunkach a jego wartości będą ulegać zmianom w czasie. Należy pamiętać o dużym wpływie wilgotności i temperatury otoczenia na wyniki pomiarów, dlatego bardzo dobrze jest posiadać informacje o tej temperaturze w momencie pomiaru. Mierniki MIC-5050 oraz MIC-10k1 posiadają opcjonalny termometr, którego wskazania są zapisywane do pamięci razem z głównymi wynikami i niezależnie od rodzaju przeprowadzanego pomiaru.

Nie